Muslim i norge homofil dating

muslim i norge homofil dating

Blant norske majoritetsungdommer var det bare tre prosent som svarte at homofili aldri er ok. En like liten andel oppgir at foreldrene deres har et helt avvisende syn på homofili. Hele 85 prosent av ungdommene tilhørende den norske majoritetsbefolkningen svarer at homofili alltid er ok. De resterende mente det var ok i noen eller i de fleste tilfeller. Blant ungdommene i Oslo og Akershus med familiebakgrunn fra Midtøsten og Afrika, svarer mer enn halvparten at de tror foreldrene deres mener homofili aldri er ok.

På spørsmål om hva de selv mener, svarer rundt én av fire norskfødte med foreldre fra de samme delene av verden, at homofili aldri er ok. Andelen som er helt avvisende til homofili er altså halvert om vi sammenligner ungdommene med foreldrene deres. Bare et lite mindretall blant dem tror at foreldrene er like tolerante.

Etterkommerne er altså langt mer liberale enn sine foreldre, sier Friberg. Sett gjennom den norske majoritetsbefolkningens vestlig-liberale briller er det altså mye som later til å gå riktig vei med holdningene til ungdom med innvandrerbakgrunn. Forskerne var nemlig også interessert i å undersøke graden av tillit og familieorientering blant ungdommene.

Norge har en sterk og velfungerende stat som regulerer store deler av befolkningens liv. Gjennom NAV har vi velferdsordninger som vi kan stole på at hjelper oss i møtet med livets utfordringer. Bryter noen samfunnets sosiale normer, så kan både politi, rettsvesen og skoleverk straffe dem. Dermed kan man også stole på at folk i Norge oppfører seg i tråd med spillereglene. I Norge har folk slik fått høy tillit til fremmede.

Samtidig er nordmenn i mindre grad enn mange andre avhengige av familien for hjelp og støtte for å klare seg i samfunnet. Mange innvandrere kommer fra svake og dysfunksjonelle stater, der innbyggerne har liten tillit til offentlige institusjoner.

I stedet er det familien, det etniske fellesskapet eller det religiøse fellesskapet som regulerer mye av individenes liv. Det er storfamilien som er det sosiale sikkerhetsnettet, enten du blir syk, arbeidsledig eller bare gammel.

Og ofte er det storfamilien som må straffe urett. Dermed har folk generelt lav tillit til fremmede, mens man til gjengjeld er sterkt orientert mot familien. For å finne ut om folk har mye eller lite tillit til andre i et samfunn, ber World Value Survey deltakere i undersøkelser om svare på om de er mest enige i svaralternativ A «Folk flest er til å stole på» eller B «Man bør være veldig forsiktig i omgang med andre mennesker».

Når World Value Survey spør ungdom i de samme landene om de er enige i påstanden «Et av de viktigste målene i livet mitt er å gjøre foreldrene mine stolte», så blir interessant nok resultatet omtrent det motsatte. Når denne ungdomsundersøkelsen stilte åringene i Oslo og Akershus overfor de samme spørsmålene, så svarte ungdom med innvandrerbakgrunn relativt likt som folk i foreldrenes hjemland gjorde.

Ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge svarer at de har lite tillit til fremmede og de viser samtidig at de er sterkt familieorienterte. Her fant forskerne altså ikke de samme tegnene til endring som når det gjelder verdispørsmål knyttet til religion, likestilling og homofili. Jon Horgen Friberg, forskeren hos Fafo som har ledet dette prosjektet, peker på mye forskning i statsvitenskap som slår fast hvordan høy tillit mellom individene i samfunnet er nært forbundet med både demokrati og økonomisk vekst.

Forskeren peker samtidig på et usikkerhetsmoment ved funnene: Ungdom har generelt og uavhengig av etnisk bakgrunn lavere tillit til fremmede, og de er ikke overraskende mer orientert mot familie. Kanskje kan dette endres etter hvert som ungdommene blir eldre og mer uavhengige. Disse ungdommene føler seg sterkt forpliktet overfor foreldrene som har «ofret seg» gjennom å flytte fra hjemlandet til Norge.

Derfor svarer de foreldrene gjennom å gjøre mye lekser og jobbe hardt for å lykkes. Når forskerne spør om hvor mye tid ungdommene bruker på lekser er sammenhengen tydelig. Jo mer opptatt de er av å gjøre foreldrene stolte, jo mer tid bruker de på å gjøre lekser. Nettopp den sterke familieorienteringen ser ut til å bidra til at vi etter hvert finner igjen stadig flere unge med innvandrerbakgrunn som leger og ingeniører i det norske samfunnet.

Men sterk familieorientering forbindes også gjerne med forhold vi ofte ser på som svært problematiske, som «æreskultur» og ekstrem sosial kontroll. Friberg minner om at den kanskje største barrieren mot å bli en del av det norske fellesskapet, handler om å bli akseptert av majoritetsbefolkningen.

For åringene i Oslo og Akershus ble også stilt spørsmålet om i hvilken grad de opplever seg selv som norske. Og ikke overraskende fant de at unge som er født i Norge, føler seg mer som norske enn de som selv har innvandret.

Ungdom med innvandrerbakgrunn fra Øst- og Vest-Europa og Nord-Amerika svarer gjennomgående at folk ser på dem som mer norske enn det de selv føler seg.

De svarer at andre ser på dem som mindre norske enn det de selv føler seg. Forskjellen ser ut til dels å handle om hudfarge og viser at det å se annerledes ut fortsatt er en barriere mot å bli akseptert, sier Friberg. Men religion hadde også stor betydning. Det er særlig muslimske ungdommer som føler at andre ikke aksepterer dem som norske. Men samtidig framsto ungdommene som mer positivt innstilt til muslimer enn sine foreldre, og de ungdommene som selv oppgir å ha venner med innvandrerbakgrunn, hadde også et mer positivt inntrykk av muslimer enn de som ikke hadde venner med innvandrerbakgrunn.

Jon Horgen Friberg mener selv at forskerne så langt bare har skrapet i overflaten på disse komplekse prosessene. De tyder også på at det er mulig å inkludere nye befolkningsgrupper i et fellesskap basert på noen grunnleggende spilleregler, sier forskeren.

Jon Horgen Friberg m. Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus. Regler for leserkommentarer på forskning.

Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.

Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread.

Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Saken er produsert og finansiert av Norges forskningsråd - Les mer. Unge med innvandrerbakgrunn oppfatter seg selv som langt mer åpne for ekteskap på tvers av religion enn sine foreldre. Så religiøse er muslimske ungdommer i Norge. Om lag 40 prosent av alle barn og unge i Oslo har nå innvandrerbakgrunn.

Fem viktige funn Når forskerne spør innvandrerungdommer i Norge om hva de tror foreldrene deres mener om ulike spørsmål og sammenlikner det med hva ungdommene selv mener, kan de blant annet spore holdningsendringer innad i innvandrerbefolkningen. Her er noen sentrale funn forskerne har gjort i Norge: Foreldrenes religion fortsetter å være svært viktig for barn av innvandrere i Norge — og spesielt for muslimer.

Samtidig ser forskerne at religionen endres og blir mer privat. Religionen går fra å tolkes som et sett av ytre sosiale regler, til mer å fungere som et indre moralsk kompass for den enkelte. Dette gjelder også muslimer. Samtidig øker toleransen overfor folk med andre livssyn. Unge med innvandrerbakgrunn oppfatter blant annet seg selv som langt mer åpne for ekteskap på tvers av religion enn sine foreldre. I synet på de to viktige verdispørsmålene kjønnslikestilling og aksept for homofili, så har ungdom med innvandrerbakgrunn beveget seg langt i retning av å få mer liberale verdier.

Når det gjelder aksept for homofili, er det fortsatt betydelig forskjeller etter hvor innvandrerfamilien kommer fra, men holdningene er i bevegelse. Unge med synlig minoritetsbakgrunn og særlig muslimer opplever at andre i mindre grad aksepterer dem som norske, enn det de selv føler seg. Norske majoritetsungdommer er imidlertid mer positivt innstilt til muslimer enn sine foreldre, og funnene tyder på at ungdom som har mer kontakt med folk med innvandrerbakgrunn, også får mer positive holdninger til muslimer.

Islam like viktig her — Forskning på innvandrere og deres barn har så langt ikke entydig bekreftet det vi forskere kaller sekulariseringshypotesen, sier Jon Horgen Friberg, forsker hos Fafo.

Fafo I denne nye studien blant alle elever i første klasse på videregående skoler i Oslo og Akershus får forskerne langt på vei bekreftet dette. Unge muslimer og gamle buddhister i framtida Men religionen endrer form Men at religionen oppgis som viktig av mange innvandrerungdommer i Oslo og Akershus, sier ikke nødvendigvis noe om hvilken rolle religionen har for dem som svarer.

Vi krangler fortsatt om det samme som på tallet «Det viktigste er å være god mot andre» Forskerne bak denne studien ba blant annet ungdommene om å svare på hvilket av disse to utsagnene de er mest enige i: Derfor gjør arabisk ungdom opprør Toleranse for andres livssyn — Svarene vi har fått tyder på at selv om unge muslimer ikke nødvendigvis blir mindre religiøse, i den forstand at religionen mister betydning i livet deres, så har de pragmatisk tilpasset seg det sekulære norske samfunnet, sier Friberg.

Mener feminismen har gått for langt Muslimsk ungdom er mindre tolerante Muslimske ungdommer i Norge framstår som mindre tolerante enn både kristne uten innvandrerbakgrunn og minoritetselever som tilhører andre religioner. Finner likestilling i Koranen og Bibelen Klart endret syn på likestilling Synet på utdanning for jenter og gutter blir i World Value Survey brukt for å måle synet på likestilling i ulike land.

Kjempar om det muslimske kvinneidealet Store forskjeller i synet på homofili Holdninger til homofili utgjør i dag den kanskje aller mest tydelige verdimotsetningen mellom folk i ulike deler av verden. Muslimske homofile holder religion og seksualitet adskilt Unges holdninger i bevegelse Fra før av finnes det lite forskning på innvandrerbefolkningens holdning til homofili. Rundt 25 prosent helt negative Blant ungdommene i Oslo og Akershus med familiebakgrunn fra Midtøsten og Afrika, svarer mer enn halvparten at de tror foreldrene deres mener homofili aldri er ok.

Tallene viser at den norske innvandrerbefolkningen er i bevegelse i synet på homofili. Når det kommer til homofili er holdningene langt mer konservative enn hos majoritetsungdom, men også der ser man betydelige endringer i retning av større aksept. Det samme har teolog Levi Geir Eidhamar funnet i sine dybdeintervjuer med unge norske muslimer, slik det kommer fram i artikkelen «Spenningsfylte endringer — Holdninger til kjønnsroller og homofili hos kristne og muslimer i Norge».

Intervjuene ble gjort for Eidhamars doktoravhandling. Levi Geir Eidhamar har skrevet doktoravhandling om unge norske muslimers holdninger til kjønnsroller og homofili.

I sin artikkel sammenligner Eidhamar forholdet mellom allmenne holdningsendringer i samfunnet og endringer i religiøst funderte holdninger hos kristne og muslimer. Troverdigheten til religiøst begrunnede holdninger, og hvorvidt disse framstår som meningsfulle, vil naturlig nok bli påvirket av de større sosiale kontekstene slike holdninger eksisterer innenfor, mener han. Å påstå noe annet ville være merkelig. Der Fafos spørreundersøkelse tok for seg ungdommer med bakgrunn fra en rekke ulike land, har Eidhamar intervjuet unge med muslimsk bakgrunn.

Han har først og fremst vært interessert i hvordan disse forholder seg til og fortolker religiøse skrifter og påbud i spørsmål om homofili og likestilling. Det vil si forholdet mellom teorien — hva skriftene sier — og hvordan disse faktisk fungerer i menneskers liv. Jeg interesserer meg også for forholdet mellom første og andre generasjons innvandrere i Norge, og hvordan kulturen og normene i samfunnet rundt oss påvirker religionsfortolkning. Alle som svarer mener deres tolkninger representerer det ekte og egentlige islam.

Eidhamar har også gjort intervjuer med muslimer i Indonesia forbindelse med et pågående forskningsarbeid, og observert hvordan måten religiøse idealer fortolkes på varierer sterkt fra samfunn til samfunn. Da tolkes likestilling som en viktig verdi i det egentlige islam. I Indonesia er det derimot vanlig å se på egenskaper som lydighet, orden og harmoni som gode verdier. At kona skal underordne seg ektemannen er av mange ansett som viktig, og da viktig for livet etter døden.

Mens for muslimer i Norge er kjønnsroller noe som gjelder her og nå. Noen unge muslimer i Norge er veldig opptatt av livet etter døden, mens en stor gruppe ganske sekulære muslimske ungdommer er mindre opptatt av det. Så har du en del som utad sett lever liberalt, med alkohol, kjærester og så videre, men som samtidig har dårlig samvittighet og er redde for at de vil bli straffet for dette i livet etter døden.

Eidhamar mener at dagens unge norske muslimer er påvirket av norsk likestillingstenkning i sin religionsfortolkning. Dette speiler generelle holdninger i det norske samfunnet.

Respondentene Eidhamar har snakket med vil imidlertid ikke nødvendigvis være enige i denne måten å se det på. De er av og til oppgitt over foreldrenes religionsforståelse, som de gjerne betegner som preget av kulturen i det landet de har røttene sine. De unge hevder at foreldrene er «blinde, tror dette er islam», og mener at de selv, ved å gå direkte til kildene, til Koranen og hadithene, er de som kjenner til det egentlige islam.

Samtidig kan disse unge selv til dels være blinde for hvordan norske verdier påvirker deres egen religionsforståelse. Jeg kommer i snakk med folk på t-banen, kafeer, i moskeer, overalt. Men jeg har vært opptatt av variasjon i alder, utdanning, kjønn, og ikke minst graden av religiøs praktisering.

Hvis du bare henter respondenter fra moskeer, får man for eksempel bare tak i ett segment, som åpenbart er praktiserende. Man må også få tak i de som er muslimer, men som aldri er i moskeen. Mest mulig mangfold er viktig. Eidhamar sammenliner endringer i muslimers standpunkter til likestilling og homofili med endringene som har skjedd blant norske kristne det siste hundreåret. At kjønn har kommet først er kanskje ikke så rart.

Kvinner er en stor og synlig gruppe i samfunnet, mens homofile tilhører en minoritet, og er ofte mer usynlige, sier han. Både når det gjelder syn på kjønnsroller og homofili, har trenden generelt sett vært at religiøst funderte, konservative holdninger har blitt utfordret av holdningsendringer i storsamfunnet.

Helsedirektoratet anbefalte for eksempel avkriminalisering av homofili i , mens Kirken mente at homoseksualitet var en «samfunnsfare av verdensdimensjoner» og bidro til å sørge for at avkriminaliseringen ikke fikk flertall i Stortinget. Den raske endringen i samfunnsholdningen etter da homofili omsider ble avkriminalisert utfordret datidens rådende restriktive religionsbaserte holdning, skriver Eidhamar.

Eidhamar fant nye måter å tolke religiøst materiale på blant de unge muslimske respondentene han intervjuet for sin doktoravhandling. Jon Horgen Friberg er sosiolog og har skrevet Fafo-rapport om unge norske muslimers sosiale mobilitet og kulturelle tilpasning.

Dette preget både hvilke hellige tekster de la vekt på og hvordan disse tekstene ble fortolket. Blant Eidhamars respondenter var synet på homofili i gjennomsnitt mer konservativt enn synet på likestilling. Selv blant konservative norske muslimer mener imidlertid de færreste at homofili er noe som skal straffes av staten.

I en annen artikkel, «Rett kontra godt? Holdninger og resonnementer blant unge muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet» , skriver Eidhamar: Blant fire homofile informanter sto to for en religionsbasert holdning som aksepterte homofile forhold.

...

SEX APP HJEMME MASSASJE OSLO

BRAZIL SEX MØTESTEDER PÅ NETT Nasjonalt senter for e-helseforskning. Derfor gjør arabisk ungdom opprør Toleranse for andres livssyn — Svarene vi har fått tyder på at selv om unge muslimer ikke nødvendigvis blir mindre religiøse, i den forstand at religionen mister betydning i livet deres, så har de pragmatisk tilpasset seg det sekulære norske samfunnet, sier Friberg. Kalender 11 jun Blant barn av polske innvandrere realescort bergen real eskorte oslo Norge svarer bare 10 prosent bekreftende på spørsmålet, altså samme andel som blant etnisk norske ungdommer. Kjempar om det muslimske kvinneidealet Store forskjeller i synet på homofili Holdninger til homofili utgjør i dag den kanskje aller mest tydelige verdimotsetningen mellom folk i ulike muslim i norge homofil dating av verden. World Value Survey er en stor internasjonal undersøkelse av holdninger og verdier. Mens for muslimer i Norge er kjønnsroller noe som gjelder her og nå.

Hot milf all escort

Kvinner og menn etter metoo. I en annen artikkel, «Rett kontra godt? Eidhamar sammenliner endringer i muslimers standpunkter til likestilling og homofili med endringene som har skjedd blant norske kristne det siste hundreåret. Samtidig ser forskerne at religionen endres og blir mer privat. Dette speiler generelle holdninger i det norske samfunnet. Her fant forskerne altså ikke de samme tegnene til endring som når det gjelder verdispørsmål knyttet til religion, likestilling og homofili.